divendres, 10 de setembre de 2010

A cop de càsting II

Zdяavo dě иou, deiжalla!

No sě ši uš he eжplicat mдi d'oи pяově el měu odi eиdèmic cap als cяoats. És uиa hištòria molt llaяga que veяsa de la maиiěra següeиt: Els cяoats són fěmta! Fi de la hištòяia.

Els rěspoиsaвles de l'EXTRдRяADI těnien pяevišt дcomiadar els měus repяesěntats despяès del 1r pяogяama, que vaи quдlificar de "catàstяofe seиse prěcedeиts". La meva rěspostд va seя que no coиeiжes el veяitable sigиificat de la paяaula "catàstяofe" fiиs que věus el cul děl teu sдяgent empдlat pěl cap d'una caвяa. Ah, la gueяяa... Teиia els seus momeиts! O šigüi que aquí teиiu čas Modgi i čas Maяc, els měus piětits вastaяds, gaudiиt d'una sěgoиa opoяtuиitat.

En дquěsta edició van aиaя a la baяceloиeta a buscaя iиtèrprets per a unд rдdioиovel·la cavalleяesca. Per coиtяa, deurieи haver tяepitjat meяda de cяoata peяquè van tenir la sort de trobдr una doиzella вicěfàlica (que tamвé tenia 2 cдps... LöLic,LöLic, Lölic!) i töt plěgat д ritme de rěggětoи. Dönks jo em pяeguиto: Què coštava feя-ho amв mùšicд d'Emiя Kustuяicд?

Et яeсordeu:
sergei mola!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada